Chór Dziewczęcy PSCHJK kolejny raz podbił serca zagranicznych słuchaczy

Chór Dziew­częcy PSChJK pod dyrek­cją Doroty Woj­now­skiej kolejny raz pod­bił serca zagra­nicz­nych słu­cha­czy. Tym razem dziew­częta poje­chały do Włoch na zapro­sze­nie orga­ni­za­tora XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­ral­nego w Wero­nie, jako Lau­re­atki Grand Prix zeszło­rocz­nego konkursu.

Otwar­cie Festi­walu wraz z godzin­nym kon­cer­tem Chóru Dziew­czę­cego miało miej­sce w Teatro Filar­mo­nico di Verona. Kon­certu wysłu­chali goście i chóry, które następnego […]

20 kwietnia 2016|Chór dziewczęcy, Nasze osiągnięcia|

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I w roku szkolnym 2016 / 2017

Cio­mek Tymo­te­usz
Gabriel­ska Micha­lina
Gąsio­row­ska Helena
Gra­bow­ska Helena
Jana­sek Gabriela
Kasiń­ska Kaja
Kina­stow­ski Tomasz
Kro­musz­czyń­ska Ewa
Kukawka Oli­wier
Kwa­śnik Emi­lia
Lisz­kow­ska Gabriela
Lul­kie­wicz Juliusz
Mach­nicki Wik­tor
Piwo­war­czyk Agnieszka
Plu­ciń­ska Micha­lina
Rybicka Nata­sza
Wie­czo­rek Wero­nika
Wołk Liliana
Żoły­niak Alicja

19 kwietnia 2016|Klasa I|

Oratorium 966.pl w Sali Ziemi

Sala Ziemi, 15.04.2016 r., godz. 12:00. Odbywa się uro­czy­ste posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Naro­do­wego z udzia­łem Pre­zy­denta RP – Andrzeja Dudy z mał­żonką oraz par­la­men­ta­rzy­stów RP, połą­czo­nych izb Senatu i Sejmu RP.

Posie­dze­nie to jest zwią­zane z uczcze­niem 1050-lecia Chrztu Pol­ski. Spe­cjal­nie na tę oka­zję wyko­nane zostało dzieło „Ora­to­rium 966.pl”. Dzieło zamó­wił dyrek­tor Fil­har­mo­nii Poznań­skiej –p. WOJCIECH NENTWIG […]

18 kwietnia 2016|Kronika wydarzeń, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

W dniach 13.04–15.04.2016 roku odbył się V Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych „School & JazzFestival” w Lubaczowie.

Po raz pierw­szy w 60-letniej histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wzięli w nim udział ucznio­wie naszej szkoły : Ula Bogacka z klasy V – w kate­go­rii „Młody Popu­la­ry­za­tor Pol­skiej Muzyki Roz­ryw­ko­wej” ( przy­go­to­wa­nie – p. Marzena Micha­łow­ska) oraz Chór Kame­ralny PSCHJK w skła­dzie : San­dra Andrze­jew­ska, Zuzanna Dymek, Maria Milo, Patry­cja Kro­pi­dłow­ska, Rok­sana Kordzińska, […]

18 kwietnia 2016|Klasa IX, Klasa V, Klasa VIII, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Koncert w Filharmonii Poznańskiej z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

15 kwiet­nia 2016 (pią­tek) godz. 20, Aula Uni­wer­sy­tecka
W 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

Bar­bara GUTAJ - sopran
Kata­rzyna WŁODARCZYK - alt
Robert GIERLACH - baryton

Chór Chło­pięcy i Męski
Fil­har­mo­nii Poznań­skiej
Poznań­skie Sło­wiki
Maciej WIELOCH - przy­go­to­wa­nie chóru

Poznań­ski Chór Chło­pięcy
Chór Dziew­częcy i Kame­ralny Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
Artis Sonus
Jacek SYKULSKI - przy­go­to­wa­nie chórów

Jakub CHRENOWICZ - dyry­gent
Orkie­stra Fil­har­mo­nii Poznań­skiej
Bar­tosz MICHAŁOWSKI - wpro­wa­dze­nie słowne do koncertu

12 kwietnia 2016|Z życia szkoły|

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I w roku szkolnym 2016 / 2017

1. Cio­mek Tymo­te­usz
2. Gabriel­ska Micha­lina
3. Gąsio­row­ska Helena
4. Jana­sek Gabriela
5. Kasiń­ska Kaja
6. Kina­stow­ski Tomasz
7. Kro­musz­czyń­ska Ewa
8. Kukawka Oli­wier
9. Kwa­śnik Emi­lia
10. Lisz­kow­ska Gabriela
11. Lul­kie­wicz Juliusz
12. Mach­nicki Wik­tor
13. Piwo­war­czyk Agnieszka
14. Plu­ciń­ska Micha­lina
15. Rybicka Nata­sza
16. Wie­czo­rek Wero­nika
17. Wołk Liliana
18. Żoły­niak Alicja

11 kwietnia 2016|Klasa I|

Rocznica 1050-lecia Chrztu Polski

Rocz­nica 1050-lecia Chrztu Pol­ski — to wyda­rze­nie, w któ­rym uczest­ni­czy nie tylko cały Poznań, ale i cały kraj. W Pozna­niu odbę­dzie się wyjaz­dowe posie­dze­nie Senatu i Sejmu. A jed­nym z waż­nych , arty­stycz­nych wyda­rzeń upa­mięt­nia­ją­cych tę rocz­nicę będzie kon­cert w Fil­har­mo­nii Poznań­skiej, w pią­tek, 16 kwiet­nia 2016 r.. Z ogromną przy­jem­no­ścią i dumą wypada podkreślić, […]

11 kwietnia 2016|Klasa II|

Szkolny konkurs ”Mam talent”

Dnia 21 marca 2016r. w auli naszej szkoły odbył się kon­kurs „Mam talent” wpro­wa­dza­jący uczniów w wio­senną aurę. W kon­kur­sie udział wzięło 8 zespo­łów z klas 4–7, któ­rzy zapre­zen­to­wali swoje umie­jęt­no­ści przed licz­nie zgro­ma­dzoną publicz­no­ścią uczniów, nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków naszej szkoły.
W jury zasia­dło trzech nauczy­cieli: pani Anna Gło­wacka, pan Euge­niusz Zdań­ski, pan Adrian Olszew­ski oraz […]

9 kwietnia 2016|Samo­rząd Uczniowski|

Prima aprilis

Przy współ­pracy PSChJK ze Świe­tlicą “Caffe” odbyły się zaję­cia zapo­zna­jące dzieci ze zwy­cza­jami ludo­wymi zwią­za­nymi ze świę­tami Wiel­kiej Nocy.

1 kwietnia 2016|Klasa I|