Konkurs czytelniczy „I ty możesz zostać detektywem”

Książki z serii „Biuro detek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai” cie­szą się wśród uczniów dużą popu­lar­no­ścią. Dla­tego też przy­goda z mło­dymi detek­ty­wami roz­po­częła się już w ubie­głym roku szkol­nym od zor­ga­ni­zo­wa­nia przez panią biblio­te­karkę spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lem Zaka­mar­ków, które opu­bli­ko­wało ten cykl. Następ­nie dzieci uczest­ni­czyły w „Tygo­dniu detek­ty­wów” w Mul­ti­ki­nie. Kolej­nym eta­pem był prze­pro­wa­dzony przez wycho­wawcę konkurs […]

31 marca 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Warsztaty w Muzeum Etnograficznym

Tra­dy­cje Świąt Wiel­ka­noc­nych. Kra­szanka czy pisanka? Pod takim tytu­łem odbyły się warsz­taty, w któ­rych uczest­ni­czyły dzieci z klasy dru­giej. Pod­czas lek­cji omó­wione zostały główne sym­bole i zwy­czaje zwią­zane z począt­kiem wio­sny i okre­sem Świąt Wiel­ka­noc­nych. W czę­ści warsz­ta­to­wej ucznio­wie wyko­nali bati­kowe pisanki.

31 marca 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Nela – mała reporterka

23.03.2016 prze­pro­wa­dzi­łam w kla­sie dru­giej lek­cję zachę­ca­jącą do czy­ta­nia. Tema­tem spo­tka­nia były książki z serii Nela– mała repor­terka. Dziew­czynka ma 10 lat i podró­żuje po świe­cie, nagrywa filmy. Poka­zuje dzie­ciom świat, zwie­rzęta i dale­kie kraje, kon­ty­nenty. Prze­czy­ta­łam frag­ment o Kosta­ryce i naj­mniej­szym ptaku świata — koli­brze. Następ­nie obej­rze­li­śmy film z tejże podróży(VOD-TVP), obej­rze­li­śmy zapisy na […]

31 marca 2016|Biblioteka|

Czytam sobie — Syrop maga Abrakabry

21 marca 2016 prze­pro­wa­dzi­łam w kla­sie pierw­szej zaję­cia zachę­ca­jące do samo­dziel­nego czy­ta­nia. Zapo­zna­łam dzieci z książką z serii Czy­tam sobie( poziom 1.) W. Widłaka Syrop maga Abra­ka­bry. Potem jak naj­praw­dziwsi cza­ro­dzieje two­rzy­li­śmy różne mik­stury i syropy, tak jak mag Abra­ka­bra. Jed­nak jego syrop słu­żył do złych celów. Nasza mik­stura nazy­wała się Dobry świat. Następ­nie uczniowie […]

31 marca 2016|Biblioteka|

Biblioteczne klejdry

Dro­dzy czytelnicy!

Ostat­nio kolega pole­cił mi cykl ksią­żek Zwia­dowcy. Jest to nie­sa­mo­wita seria opo­wia­da­jąca o przy­go­dach pięt­na­sto­let­niego chłopca imie­niem Will. Akcja roz­grywa się w śre­dnio­wie­czu, w kraju Ara­luen. Nad­cho­dzi dzień wyboru, w któ­rym pod­opieczni sie­ro­cińca zamku Red­mont mają szansę wybrać drogę życia. Marze­niem Willa jest zostać ryce­rzem… Zwia­dowcy to eks­cy­tu­jąca trzy­na­sto­to­mowa seria trzy­ma­jąca w napię­ciu i […]

23 marca 2016|Biblioteka|

Koncert Wiosenny Chóru Dziewczęcego

Wszyst­kich sym­pa­ty­ków Chóru zapra­szamy na nasz Kon­cert Wio­senny do Wagi Miej­skiej na Sta­rym Rynku 7 kwiet­nia o godzi­nie 17.00. Będzie miło, lekko, wręcz tanecznie…

22 marca 2016|Z życia szkoły|

Koncert Chóru Dziewczęcego PSChJK w Sali Ziemi

Chór Dziew­częcy pod ręką swo­jej dyry­gentki, Doroty Woj­now­skiej zain­au­gu­ro­wał XX Targi Edu­ka­cyjne w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w Sali Ziemi na tere­nach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznańskich.

22 marca 2016|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|

Biblioteczne klejdry

Alan Bra­dley Fla­wia de Luce Zatrute cia­steczko
Zatrute cia­steczko to pierw­sza część sze­ścio­to­mo­wego cyklu Fla­wia de Luce. Cała akcja kręci się wokół Fla­wii – jede­na­sto­let­niej dziew­czynki z che­miczną pasją, która mieszka w jed­nym domu z sio­strami — jędzami i ojcem fila­te­li­stą.
Boha­terka pro­wa­dzi pozor­nie spo­kojne życie w Buck­shaw. Jed­nak wszystko zmie­nia się pew­nego ranka… DeLu­cuwna zostaje przez […]

18 marca 2016|Biblioteka|

Zapraszamy na warsztaty chóralne dla dyrygentów

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów i wszyst­kich , któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy z zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VI WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO”
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO
6 MAJA 2016 R. ; GODZ. 10.00
Wykła­dow­cami będą:

mgr Ali­cja Sze­luga — Dyrek­tor arty­styczny i dyry­gent Chóru Dziew­czę­cego „Skow­ronki”- Poznań
Prof. Violetta […]

18 marca 2016|Komunikaty|

Mistrzowie Kodowania

Ucznio­wie klasy VI kon­ty­nu­ują udział w tego­rocz­nej edy­cji pro­gramu Mistrzo­wie Kodo­wa­nia, która ruszyła w II seme­strze. Mogą już pochwa­lić się swo­imi pierw­szymi osią­gnię­ciami w pro­jek­to­wa­niu i two­rze­niu gier:

Ala https://scratch.mit.edu/projects/98048957
Amelka https://scratch.mit.edu/projects/98050198
Józek https://scratch.mit.edu/projects/98046156
Mate­usz https://scratch.mit.edu/projects/97238258

KOLEJNE PRACE WKRÓTCE!!!

18 marca 2016|Klasa-VI|