Egzaminy promocyjne 2015/2016

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych rok szkolny 2015/2016
EGZAMINY PROMOCYJNE
CHÓR KLASOWY

1. Klasy II — VI

Klasa II — godz. 11:00 — 6 czerwca 2016 – ponie­dzia­łek
Klasa III — godz. 11:00 — 7 czerwca 2016 — wto­rek
Klasa IV — godz. 11:00 — 8 czerwca 2016 – środa
Klasa V — godz. 11:00 — 9 czerwca 2016 — […]

24 lutego 2016|Komunikaty|

Terminarz sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych rok szkolny 2015/2016

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych Rok szkolny 2015/2016
Ter­mi­narz
Semestr I
1. 20 Rocz­nica śmierci Patrona Szkoły – Jerzego Kur­czew­skiego 9.09.2015
2. Kon­cert z oka­zji 20 rocz­nicy śmierci prof.
3. Test Gor­dona
4. Spek­takl „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” 25–26.09.2015 udział soli­stów (Bie­gań­ski, Wój­cik, Koper­ski oraz Chóru Dziew­czę­cego)
5. Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzyki 1.10.2014 — czwar­tek
6. Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej – Kon­cert 14 […]

24 lutego 2016|Sek­cja przed­mio­tów ogólnomuzycznych|

Napisali o nas

22 lutego 2016|Klasa II|

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że uczen­nice klasy IV – Pola Reisner i Ame­lia Perzyń­ska – zdo­były 5. miej­sce w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie z języka angiel­skiego „Pin­gwin”. Uczen­nice otrzy­mały Dyplomy Wyróż­nie­nia i nagrody książ­kowe, a wszy­scy uczest­nicy kon­kursu z klas IV-VI zostali nagro­dzeni Dyplo­mami Uzna­nia.
Gra­tu­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!

19 lutego 2016|Klasa IV, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

83. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich

Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z oferty Biblio­teki Raczyń­skich, A. Mierzwa (aktorka Teatru Nowego w Pozna­niu) prze­czyta frag­menty opo­wia­da­nia R. Jędrzejewskiej-Wróbel Humory Hipo­lita Kabla.
Wstęp z bez­płat­nymi zapro­sze­niami, które odbie­rać można w Biblio­tece dla dzieci (Al. Mar­cin­kow­skiego 23/24) oraz w Cen­trum infor­ma­cji Miej­skiej (ul. Rataj­czaka 44) od 15 lutego.

Humory Hipo­lita Kabla

Hipo­lit Kabel, jak każdy jam­nik, ma swoje humory. […]

16 lutego 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Sukces naszej uczennicy

Miło nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy 6. Ali­cja Woź­nica została Mistrzem Orto­gra­fii!
9. edy­cja Mię­dzysz­kol­nego Kon­kursu o Tytuł Mistrza Orto­gra­fii orga­ni­zo­wa­nego przez Gim­na­zjum i Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Matki Jadwigi Borzęc­kiej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Zma­tr­wy­chw­sta­nia Pań­skiego w Pozna­niu zgro­ma­dziła 57. uczest­ni­ków z klas szó­stych poznań­skich szkół pod­sta­wo­wych. Hono­rowy patro­nat nad kon­kur­sem objęli: Dyrek­tor Insty­tutu Filologii […]

14 lutego 2016|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Balik karnawałowy

08.02. dzieci z klasy dru­giej uczest­ni­czyły w baliku kar­na­wa­ło­wym. Ucznio­wie prze­brani byli za swo­ich ulu­bień­ców z fil­mów ani­mo­wa­nych. Poza tań­cami dużym powo­dze­niem cie­szyły się zabawy konkursowe.

12 lutego 2016|Klasa II, Z życia szkoły|

Spotkanie z księdzem A. Bonieckim w Bibliotece Raczyńskich

Zachę­cam do udziału w spo­tka­niu autor­skim z ks. A. Boniec­kim, które odbę­dzie się 11 lutego (czwar­tek), godz. 18.00. Wstęp wolny.

1 lutego 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|