Kulturalne pomysły na ferie w mieście — kolejne pomysły

Zachę­cam do aktyw­nego wyko­rzy­sta­nia wol­nego czasu w cza­sie ferii zimo­wych. Gdyby zabra­kło pomy­słów pod­po­wia­dam.….
Biblio­teka Raczyń­skich orga­ni­zuje w cza­sie ferii cie­kawe zaję­cia. Ser­decz­nie pole­cam.
16–31 stycz­nia 2016 r.
Filie Biblio­teki Raczyńskich

Jeśli nie macie w pla­nach zimo­wego wyjazdu, a chcie­li­by­ście, by Wasze dziecko spę­dziło czas twór­czo i cie­ka­wie, w towa­rzy­stwie dobrej lite­ra­tury, prze­mi­łej biblio­te­karki oraz sym­pa­tycz­nego psa przyjdź­cie do […]

19 stycznia 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Klasa I podczas lekcji bibliotecznej

Dnia 11.01.2016r. odbyła się lek­cja biblio­teczna prze­pro­wa­dzona przez p. Jaskółkę w kla­sie I. Zaję­cia pole­gały na zain­te­re­so­wa­niu dzieci róż­nymi typami ksią­żek dot. ich wieku roz­woju. Lek­cja ta miała na celu zachę­ce­nie dzieci do czytania.

19 stycznia 2016|Klasa I, Z życia szkoły|

Pożegnanie z krainą nieczytania

Dnia 11 stycz­nia 2016 roku odbyło się paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I. Wpro­wa­dzi­łam pierw­szo­kla­si­stów w świat biblio­teki oraz uczy­łam  posza­no­wa­nia ksią­żek i innych doku­men­tów biblio­tecz­nych. Prze­czy­ta­łam frag­menty książki Poże­gna­nie z kra­iną nie­czy­ta­nia M. Zaręb­skiej. Boha­te­rami są Kac­per i Staś bra­cia, któ­rym książki służą do wszyst­kiego, tylko nie do czy­ta­nia… Ukła­dają z nich tunele, kon­stru­ują forty i mury obronne, […]

19 stycznia 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

SUKCES UCZNIA SZKOŁY CHÓRALNEJ

Miło nam poin­for­mo­wać, że uczeń klasy VI – Ignacy Kuź­niew­ski, weź­mie udział w finale Woje­wódz­kiego Kon­kursu Mate­ma­tycz­nego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W eta­pie rejo­no­wym Ignacy uzy­skał impo­nu­jący wynik 98 % moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów!
Ignacy dosko­nali swe mate­ma­tyczne umie­jęt­no­ści pod kie­run­kiem p. Jolanty Stra­wiń­skiej – Augu­sty­niak. Już dzi­siaj gra­tu­lu­jemy wspa­nia­łego wyniku i trzy­mamy kciuki za finał!

15 stycznia 2016|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Kulturalne pomysły na ferie w mieście

Zachę­cam do aktyw­nego wyko­rzy­sta­nia wol­nego czasu w cza­sie ferii zimo­wych. Gdyby zabra­kło pomy­słów podpowiadam.….

Teatra­nek w Teatrze Pol­skim, 31.01.2016
Insty­tut zda­rzeń kosmicz­nych
wiek: 6–8 lat
Warsz­tat pozwoli na doświad­cze­nie poszcze­gól­nych wra­żeń zmy­sło­wych zare­zer­wo­wa­nych dla kon­kret­nego zmy­słu poprzez wszyst­kie inne (np. doświad­cze­nie dotyku poprzez słuch, węch, wzrok, smak). Zaję­cia oparte będą na kan­wie wyprawy kosmicz­nej, a prze­strzeń kosmosu będzie usprawiedliwieniem […]

14 stycznia 2016|Biblioteka, Z życia szkoły|

Św. Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci:)

Na zapro­sze­nie Rady Rodzi­ców, naszych uczniów odwie­dził św. Miko­łaj.
Roz­dał słod­kie pre­zenty i w świą­tecz­nej atmos­fe­rze spę­dził w każ­dej kla­sie miłe chwile.
Dzieci wspa­niale się bawiły i zada­wały kło­po­tliwe pyta­nia.
Wspólne śpie­wa­nie kolęd wpro­wa­dziło wyjąt­kowy i nie­za­po­mniany nastrój.

Do zoba­cze­nia za rok.

10 stycznia 2016|Z życia szkoły|

Wieczór w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego

Nie­mal wszy­scy, któ­rzy w mroźny, wtor­kowy wie­czór przy­byli na spo­tka­nie w Willi Wśród Róż, na swo­jej życio­wej dro­dze spo­tkali panią Halinę Dut­kie­wi­czową. Obok Rodziny i przy­ja­ciół poja­wili się wycho­wan­ko­wie Pani Pro­fe­sor, Jej współ­pra­cow­nicy z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, a także obecni ucznio­wie , rodzice, nauczy­ciele i dyrek­cja szkoły. Pierw­szy w nowym roku wie­czór w […]

7 stycznia 2016|Z życia szkoły|

Opowieść o niezwykłej kobiecie łączącej Kresy z Wielkopolską

Marek Zarad­niak, 28. 12. 2015 r.
Pia­nistka, pro­fe­sor Halina Dut­kie­wi­czowa była posta­cią wyjąt­kową. Wła­śnie uka­zała się książka Pawła Kwiat­kow­skiego o tym wspa­nia­łym peda­gogu i wiel­kiej patriotce.

Gdy przy­cho­dzili do niej ucznio­wie na lek­cje, zada­wała pyta­nie: Z czem do mnie dzi­siaj przy­sze­dłeś ? Tak swoją nauczy­cielkę, pia­nistkę pro­fe­sor Halinę Dut­kie­wi­czową (1923–2008) wspo­mi­nają jej ucznio­wie i taki też tytuł […]

5 stycznia 2016|Z życia szkoły|