Nasze dziewczęta wśród najlepszych uczniów Poznania

Z wielką rado­ścią ogła­szamy, że 17 grud­nia pięć uczen­nic naszej szkoły zostało uho­no­ro­wa­nych Nagrodą Mia­sta Pozna­nia. Nagrody przy­zna­wane są rok­rocz­nie poznań­skim lice­ali­stom i gim­na­zja­li­stom, któ­rzy poprzedni rok szkolny zamknęli bar­dzo wyso­kimi wyni­kami w nauce oraz suk­ce­sami nauko­wymi, arty­stycz­nymi lub sportowymi.

Nagrody z rąk prze­wod­ni­czą­cego Rady Mia­sta Pozna­nia, Grze­go­rza Gano­wi­cza, v-ce pre­zy­denta Mariu­sza Wiśniew­skiego oraz prze­wod­ni­czą­cego Kapituły […]

18 grudnia 2015|Klasa VIII, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Uczniowie III klasy w roli św. Mikołaja dla bezdomnych zwierząt

Ucznio­wie III klasy w tym roku sami stali się św. Miko­ła­jem, obda­ro­wu­jąc karmą i kocami zwie­rzęta ze schro­ni­ska przy ul. Bukow­skiej.
Ten miły gest i wspa­niała akcja z pew­no­ścią prze­ko­nały dar­czyń­ców, że radość można czer­pać nio­sąc pomoc tym, dla któ­rych los nie zawsze jest łaskawy.

17 grudnia 2015|Klasa III, Z życia szkoły|

Poznańska Szkoła Chóralna zaprasza na koncert “Rozśpiewane święta”

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna zapra­sza na kon­cert “Roz­śpie­wane święta” we wto­rek, 22 grud­nia 2015 r. na godzinę 17.00 do Sali Czer­wo­nej Pałacu Dzia­łyń­skich.
W pro­gra­mie utwory chó­ralne w wyko­na­niu chó­rów i zespo­łów szkoły. Wstęp na kon­cert jest wolny.
Ser­decz­nie zapraszamy!

15 grudnia 2015|Z życia szkoły|

Tournee kolędowe Chóru Dziewczęcego pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej

W ramach tour­nee bożo­na­ro­dze­nio­wego po Lin­bur­gii (Holan­dia) Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej zwie­dził i kon­cer­to­wał w Mastricht, Val­ken­burg i Aachen. W pią­tek 11 grud­nia został przy­jęty przez biskupa Roer­mond Frantza Wirtza. Jego Eks­ce­len­cja wyrzu­cił zachwyt sło­wami:
”… Dziś otwo­rzyło się niebo i usły­sza­łem chóry aniel­skie. Nie wie­dzia­łem jed­nak, że anioły śpie­wają po pol­sku…“
Czy to nie najlepsza […]

14 grudnia 2015|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|

Serdecznie zapraszamy na koncerty

W przed­świą­tecz­nym cza­sie ser­decz­nie zapra­szamy na kon­certy w wyko­na­niu naszych uczniów:

Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy II (for­te­pian) 15 grud­nia 2015 r. godz. 16.30 aula szkoły
Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy III (for­te­pian) 17 grud­nia 2015 r. godz. 16.30 aula szkoły
“Roz­śpie­wane święta” — kon­cert chó­rów i zespo­łów PSChJK, 22 grud­nia 2015 r.  godz. 17.00  Sala Czer­wona Pałacu […]

8 grudnia 2015|Komunikaty|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2015

7 grudnia 2015|Zapytania ofertowe|

Szkolna akcja “Radość pod choinkę” oraz informacja o konkursie na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Radość pod choinkę”

Od dnia 03.12.2015r. do 17.XII 2015 r. roz­po­czy­namy w PSChJK akcję „Radość pod cho­inkę”. Ucznio­wie pro­szeni są o przy­no­sze­nie sło­dy­czy, dłu­go­ter­mi­no­wych pro­duk­tów spo­żyw­czych, przy­bo­rów szkol­nych, gier, zaba­wek, ubrań… Zostaną one prze­ka­zane oso­bom potrze­bu­ją­cym. Ser­decz­nie zachę­camy i zapra­szamy do włą­cze­nia się w akcję.

Szkolny kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betlejemską.

Wie­niec adwen­towy lub szopka […]

3 grudnia 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|