Ogólnopolska akcja GÓRA GROSZA

Jeden grosz zna­czy nie­wiele,
ale góra gro­sza jest naj­więk­sza na świecie.

W dniach od 24 listo­pada do 4 grud­nia na tere­nie PSChJK Samo­rząd Uczniow­ski prze­pro­wa­dzi zbiórkę monet.

Celem akcji „Góra Gro­sza” jest zebra­nie fun­du­szy na pomoc dzie­ciom wycho­wu­ją­cym się poza wła­sną rodziną.

Każdy grosz się liczy!
Włącz się do akcji!

27 listopada 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2015

26 listopada 2015|Zapytania ofertowe|

U Marcina na imieninach

10.11. dzieci z klasy dru­giej uczest­ni­czyły w zaję­ciach warsz­ta­to­wych „U Mar­cina na imie­ni­nach” w Bra­mie Pozna­nia.
Ucznio­wie wysłu­chali legendy o św. Mar­ci­nie, uło­żyli tema­tyczne puz­zle oraz wyko­nali prace plastyczne.

23 listopada 2015|Klasa II, Z życia szkoły|

Zabawy teatralne dla dzieci w Teatrze Polskim

Zachę­cam do zapo­zna­nia z nową, cie­kawą pro­po­zy­cją Teatru Pol­skiego w Pozna­niu, który zapra­sza na nie­dzielne Teatranki.

Opie­rają się one na rodzin­nej współ­pracy, zachę­cają do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z teatrem przez zabawę, uwal­niają swo­bodną eks­pre­sję dzieci i roz­wi­jają wyobraźnię.

6 grud­nia 2015, godz. 11.00
Opo­wie­ści Trzech Poma­rań­czy – Słowa
wiek: 6–9 lat
Opo­wieść z Mek­syku zain­spi­ruje dzieci i doro­słych do zabawy sło­wami: zaskakującymi, […]

21 listopada 2015|Biblioteka, Z życia szkoły|

XVIII Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis

W dniach 14–15 listo­pada w Łódz­kim Domu Kul­tury odbył się XVIII Łódzki Festi­wal Chó­ralny Can­tio Lodzien­sis.
Jury w składzie:

prof. Dariusz Dyczew­ski Aka­de­mia Sztuki w Szcze­ci­nie, ZG PZChiO (prze­wod­ni­czący)
prof. Mariusz Koń­czal (Aka­de­mia Muzyczna w Byd­gosz­czy)
prof. Anna Domań­ska (Aka­de­mia Muzyczna w Łodzi)
prof. Sła­wo­mir Kaczo­row­ski (Aka­de­mia Muzyczna w Łodzi)
sekr. Jan Kon­dra­to­wicz PZChiO Oddział w Łodzi

W kate­go­rii chó­rów dzie­cię­cych szkół […]

20 listopada 2015|Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Koncert z cyklu „Pedagodzy i ich chóry”

W dniu 13 listo­pada 2015 r. w Auli Nova w Pozna­niu odbył się kolejny kon­cert z cyklu „ Peda­go­dzy i ich chóry”. W tym roku obok Chóru Kame­ral­nego Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J.Paderewskiego w Pozna­niu wystą­piły dwa chóry z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego : Chór Dzie­cięcy „Kuku­łeczki” oraz Chór Kame­ralny pod dyrek­cją p. Kingi Kotlarek.

Chór […]

16 listopada 2015|Z życia szkoły|

Koncert z okazji 110 — lecia powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego

W sobotę, 14 listo­pada br. w Auli Zespołu Szkół nr 4 “Łejery” w Pozna­niu odbył się uro­czy­sty kon­cert z oka­zji 110 — lecia powsta­nia Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego. Do uświet­nie­nia tego waż­nego wyda­rze­nia zapro­szony został m.in. obok uczniów i peda­go­gów z Zespołu Szkół Muzycz­nych przy ul. Gło­gow­skiej oraz Chóru Nauczy­cieli Senio­rów pod dyr. P. Karola Drynkowskiego […]

16 listopada 2015|Z życia szkoły|

Dziewczęta z Poznańskiej Szkoły Chóralnej nagrywają polskie kolędy i pastorałki

Chór Dziew­częcy i Zespół Wokalny Akry­wima nagry­wają mate­riał na płytę z pol­skimi kolę­dami i pasto­rał­kami. Utwory zabrzmią z instru­men­tami. Z dziew­czę­tami nagry­wają instru­men­ta­li­ści: Renata Sikor­ska (for­te­pian), Emi­lia Miecz­kow­ska (flet), Nata­lia Tro­ja­now­ska (skrzypce), Sła­wo­mir Hein­ry­chow­ski (klar­net) i Leszek Ziółko (wio­lon­czela). O este­tykę dźwięku zadba zasia­da­jący za reży­ser­ską kon­so­letą Marek Lewan­dow­ski, a nad cało­ścią czuwa Dorota Wojnowska […]

13 listopada 2015|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2015

6 listopada 2015|Zapytania ofertowe|

Koncert Chóru Dziecięcego Kukułeczki oraz Chóru Kameralnego

Ser­decz­nie zapra­szamy na Kon­cert Chóru Dzie­cię­cego Kuku­łeczki oraz Chóru Kame­ral­nego pod dyrek­cją Kingi Kotla­rek. Kon­cert z cyklu Peda­go­dzy i ich chóry odbę­dzie się w Auli Nova Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu 13.11.2015 o godz.19:00. Wstęp wolny.

6 listopada 2015|Z życia szkoły|