GRAND PRIX dla AKRYWIMY

Zespół Wokalny Akry­wima Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod kie­run­kiem Doroty Woj­now­skiej wyśpie­wał główną nagrodę — Grand Prix na XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Muzyki Reli­gij­nej im. ks. St. Ormiń­skiego w Rumi. Poza sta­tu­etką z brązu zespół otrzy­mał pre­sti­żową nagrodę Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w wyso­ko­ści 12 tys. zł., którą ode­brał z rąk prze­wod­ni­czą­cego jury prof. […]

29 października 2015|Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Michał Rusinek Mały Chopin

W ubie­głym tygo­dniu w kla­sach 1–3 prze­pro­wa­dzono lek­cje biblio­teczne o Fry­de­ryku Cho­pi­nie, z oka­zji XVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Pia­ni­stycz­nego im. Fry­de­ryka Cho­pina. Czy­ta­li­śmy książkę z naszej biblio­teki M. Rusinka pt. Mały Cho­pin,
słu­cha­li­śmy muzyki, szu­ka­li­śmy śla­dów kom­po­zy­tora w Poznaniu.

25 października 2015|Biblioteka, Z życia szkoły|

Wizyta w Rogalowym Muzeum

15.10. ucznio­wie klasy dru­giej wybrali się do Roga­lo­wego Muzeum Pozna­nia, które mie­ści się w rene­san­so­wej kamie­nicy na Sta­rym Rynku. Naj­pierw Wuja Biniu uczył mówić gwarą poznań­ską. W dal­szej czę­ści spo­tka­nia Roga­lowy Mistrz zapo­znał z recep­turą rogali świę­to­mar­ciń­skich, a póź­niej poma­gał dzie­ciom je robić. Uczest­nicy usły­szeli też legendę o św. Mar­ci­nie i o roga­lach oraz obejrzeli […]

22 października 2015|Klasa II, Z życia szkoły|

Warsztaty z Unikids

30 wrze­śnia w dru­giej kla­sie odbyły się zaję­cia warsz­ta­towe z terio­lo­gii i robo­tyki w ramach pro­gramu Uni­kids.
Pod­czas pierw­szych warsz­ta­tów pro­wa­dzący przy­bli­żył dzie­ciom gro­madę ssa­ków:  czym są ssaki, jakie mają cechy, do czego służą im nie­sa­mo­wite umie­jęt­no­ści. Opo­wie­dział też o naj­cie­kaw­szych, naj­brzyd­szych, naj­szyb­szych, jed­nym sło­wem wyjąt­ko­wych zwie­rzę­tach z tej gro­mady. Ucznio­wie mieli oka­zję poznać i dotknąć […]

21 października 2015|Klasa II|

Fryderyk Chopin – lekcja biblioteczna w kl. I

20.10.2015r. odbyła się lek­cja biblio­teczna pro­wa­dzona przez p. E. Jaskółkę w Kl. I. Lek­cja miała na celu przy­bli­że­nie postaci wiel­kiego pol­skiego kom­po­zy­tora uczniom. Lek­cja była zwią­zana z trwa­ją­cym w tym roku Kon­kur­sie Chopinowskim.

21 października 2015|Klasa I|

Dzień Młodego Europejczyka

Dnia 21.03.2014r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbył się Dzień Mło­dego Euro­pej­czyka. W dro­dze loso­wa­nia każda klasa otrzy­mała do przy­go­to­wa­nia jedno pań­stwo nale­żące do Unii Euro­pej­skiej (kl. I – Pol­ska, kl. II – Cze­chy, kl. III– Dania, kl. IV — Hisz­pa­nia, kl. V – Wielka Bry­ta­nia, kl. VIa — Wło­chy, kl. VIb — Francja, […]

19 października 2015|Kronika wydarzeń|

Koncert z okazji wręczenia Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego

W imie­niu Fun­da­cji “Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego” i jej dyrek­torki Aliny Kur­czew­skiej oraz Dyrek­cji Szkoły Chó­ral­nej  ser­decz­nie  zapra­szamy na kon­cert z oka­zji wrę­cze­nia Nagrody im. Jerzego Kur­czew­skiego. Nagroda przy­zna­wana jest corocz­nie wybit­nym oso­bi­sto­ścią zasłu­żo­nym na polu sze­roko poję­tej chó­ra­li­styki przez Kapi­tułę pod prze­wod­nic­twem wybit­nego pol­skiego kom­po­zy­tora Krzysz­tofa Mey­era. Tym razem nagrodę przy­znano kom­po­zy­to­rowi Paw­łowi Łuka­szew­skiemu. Wręczenie […]

18 października 2015|Z życia szkoły|

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej

Do udziału w XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Muzyki Reli­gij­nej im. ks. Sta­ni­sława Ormiń­skiego w Rumi przy­go­to­wuje się Zespół Wokalny Akry­wima.
W ramach Festi­walu prze­pro­wa­dzane są trzy konkursy:

Kon­kurs muzyki orga­no­wej– dla mło­dych orga­ni­stów do 27 roku życia
Kon­kurs zespo­łów chó­ral­nych– w dwóch kate­go­riach oce­nia­nia (chóry i zespoły wokalne)
Kon­kurs na naj­lep­sze wyko­na­nie pie­śni chó­ral­nej w języku kaszubskim

Pro­gram kon­kur­sowy gim­na­zja­listki zaprezentują […]

15 października 2015|Z życia szkoły|

Nie ma go z nami, ale pozostanie na zawsze w naszych myślach”

 

Dro­dzy Absol­wenci, Wycho­wan­ko­wie Jerzego Kur­czew­skiego. Z przy­kro­ścią pra­gniemy poin­for­mo­wać , że w pią­tek, 12.10.2015 r. zmarł jeden z nas.
Śp. Tade­usz Hof­f­man
Wie­lo­letni śpie­wak Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, wie­lo­letni nauczy­ciel Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, wie­lo­letni dyrek­tor szkoły muzycz­nej na Śródce, towa­rzysz nie­zli­czo­nej ilo­ści kon­cer­tów, tourne‘e , osoba zawsze wszyst­kim życz­liwa, nie­kon­flik­towy towa­rzysz wielu noc­nych spo­tkań i nie […]

14 października 2015|Z życia szkoły|

Szkolne obchody Dnia Chłopca

Dnia 30 wrze­śnia w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chło­paka. W ramach tego święta prze­pro­wa­dzony został ple­bi­scyt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chło­paka w naszej szkole (klasy IV-IX). Na podium sta­nęli chłopcy, któ­rzy zdo­byli naj­wię­cej gło­sów. Zwy­cięzcy otrzy­mali cie­kawe nagrody ufun­do­wane przez Samo­rząd Uczniowski.

Wyniki ple­bi­scytu:
Miej­sce 1– Filip Jan­kow­ski kl. VIII
Miej­sce 2– Hubert Mrocz­kie­wicz kl. XI
Miej­sce 3– Jan Szymura […]

14 października 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|