Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego PSChJK

Spra­woz­da­nie z wybo­rów do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego
W dniach 8–11.09.2015r. odbyły się wybory do nowej Rady Samo­rządu Uczniow­skiego w roku szkol­nym 2015/2016.
Repre­zen­tanci poszcze­gól­nych klas otrzy­mali nastę­pu­jącą ilość głosów:

Klasa IV

Zofia Gutow­ska 53 głosy
Zuzanna Rybacka 61 gło­sów
Tymo­te­usz Jabłoń­ski 26 gło­sów
Jan Szy­mura 80 głosów

Klasa V

Jan Jab­kow­ski 38 gło­sów
Jan Sydor 64 gło­sów
Paweł Wój­cik 71 gło­sów
Wero­nika Sze­lą­gow­ska 43 głosy

Klasa VI

Mate­usz Malanowski […]

30 września 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Dyżur nauczycielski

Zapra­szamy Rodzi­ców na pierw­szy w tym roku szkol­nym dyżur nauczy­ciel­ski. który odbę­dzie się w środę, 30 wrze­śnia,  w godz. 17.00–18.00.

28 września 2015|Komunikaty|

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego PSChJK

W dniach 3–7.09.2015r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 117 osób.

Wyniki:

p. Rado­sław Atras 62 głosy (53%)
p. Agata Moskal 40 gło­sów (34%)
Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 15 gło­sów (13%)

Komi­sja licząca głosy:
Mał­go­rzata Ciem­nie­jew­ska
Zuzanna Cze­kała
Bar­tło­miej Fali­szew­ski
Marta Kur­kow­ska
Wik­to­ria Nowak

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany p. Rado­sław Atras roz­po­czy­na­jąc siódmą […]

25 września 2015|Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Chopin bez granic

Ruszyła kam­pa­nia pro­mo­cyjna XVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Pia­ni­stycz­nego im. Fry­de­ryka Cho­pina pod hasłem Cho­pin bez gra­nic. W całej Pol­sce i za gra­nicą 15 wrze­śnia poja­wiło się tysiące nośni­ków, mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych, emi­sji spo­tów pre­zen­tu­ją­cych reak­cje przed­sta­wi­cieli róż­nych poko­leń na muzykę Fry­de­ryka Cho­pina.
Celem kam­pa­nii jest zain­spi­ro­wa­nie jak naj­więk­szej liczby osób do słu­cha­nia muzyki Cho­pina w wyko­na­niu naj­lep­szych pia­ni­stów z całego […]

22 września 2015|Biblioteka|

Popołudniowe zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci 5 – 7 lat

Sza­nowni Rodzice!
Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą
„Muzyczne ABC – adło”
Roz­po­czy­namy je w dniu 4 listo­pada 2015 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę pio­se­nek, pod­stawy emi­sji głosu, ćwi­cze­nia ruchowe przy muzyce oraz grę na pro­stych instru­men­tach per­ku­syj­nych.
Zaję­cia rozwijają […]

21 września 2015|Z życia szkoły|

Rocznica śmierci profesora Jerzego Kurczewskiego

9 wrze­śnia b.r. minęła 20. rocz­nica śmierci pro­fe­sora Jerzego Kurczewskiego.

W tym dniu dyrek­tor Krzysz­tof Wój­cik, przed­sta­wi­ciel peda­go­gów, repre­zen­ta­cja Samo­rządu Uczniow­skiego oraz córka Pro­fe­sora – p. Alina Kur­czew­ska zło­żyli kwiaty na gro­bie zało­ży­ciela i Patrona Szkoły.

Pro­fe­so­rze, pamiętamy…

17 września 2015|Z życia szkoły|

Witam w nowym roku szkolnym 2015/2016

Minęły już emo­cje zwią­zane z koń­cem waka­cji i począt­kiem roku szkol­nego. Ucznio­wie klasy pierw­szej budy­nek szkoły już nieco oswoili.

Czy­tel­ni­ków, uczniów i nauczy­cieli, zapra­szam serdecznie!

15 września 2015|Biblioteka|

Pomoc socjalna – komunikat psychologa/pedagoga szkolnego

Sty­pen­dium szkolne
Ucznio­wie zamiesz­kali na tere­nie Mia­sta Pozna­nia, u któ­rych dochód w rodzi­nie nie prze­kra­cza 456 zł netto na osobę (lub 542 zł netto na osobę w przy­padku gospo­dar­stwa jed­no­oso­bo­wego), mogą się ubie­gać do 15.09.2014 w Poznań­skim Cen­trum Świad­czeń o sty­pen­dium szkolne, przy­zna­wane na bie­żący rok szkolny.
Bliż­sze infor­ma­cje o sty­pen­dium szkol­nym można uzy­skać w Poznań­skim Cen­trum Świadczeń, […]

8 września 2015|Z życia szkoły|

Msza św. w 20. rocznicę śmierci profesora Jerzego Kurczewskiego

Dnia 11 wrze­śnia 2015 r. o godz.11.00 w kościele o.o Fran­cisz­ka­nów (pl. Ber­nar­dyń­ski 1) zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta msza św. w 20. rocz­nicę śmierci pro­fe­sora Jerzego Kur­czew­skiego oraz z oka­zji inau­gu­ra­cji roku szkol­nego 2015/2016 r.
Ser­decz­nie zapra­szamy Przy­ja­ciół Pro­fe­sora, Peda­go­gów, Absol­wen­tów, Rodzi­ców, Pra­cow­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Szkoły Chóralnej.

3 września 2015|Z życia szkoły|

Działalność szkoły w II semestrze roku szkolnego 2014–2015

2 września 2015|Kronika wydarzeń|