Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2015/2016 odbę­dzie się dnia 1 wrze­śnia 2015 r. (wto­rek) :
godz. 9.00 klasy I-III
godz. 10.00 klasy IV-IX

Ser­decz­nie zapra­szamy Rodziców!

14 sierpnia 2015|Komunikaty|

Rada Pedagogiczna

Rada Peda­go­giczna odbę­dzie się dnia 27 sierp­nia 2015 r. (czwar­tek) o godz. 10.00

 

14 sierpnia 2015|Komunikaty|