Śpiew i nauka w PSChJK” — konkurs

Wyróż­nie­nia uzy­skane w kon­kur­sie Samo­rządu Uczniow­skiego na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dialną “Śpiew i nauka w PSChJK”.

24 czerwca 2015|Samo­rząd Uczniowski|

Wykaz podręczników na roku szkolnym 2015/2016

 
KLASA 1

Przed­miot
Tytuł pod­ręcz­nika
Autor podręcznika

Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna
Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Nasz Ele­men­tarz
M. Lorek.

język angiel­ski
Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Incre­di­ble English 1. 2nd edi­tion (pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia),
Oxford Uni­ver­sity Press
S. Phil­lips, K. Gra­in­ger, M. Mor­gan, M. Slattery.

reli­gia
Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa
Pod­ręcz­nik i karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red.J. Szpet, D. Jackowiak.

ryt­mika z kształ­ce­niem słu­chu
Nasz muzyczny […]

23 czerwca 2015|Komunikaty|

BIGBOOK FESTIVAL 2015

Hasło „Czło­wiek nie pies i czy­tać musi!” to wię­cej niż żart. Książki są jedną z naj­więk­szych i naj­ła­twiej dostęp­nych czło­wie­kowi przy­jem­no­ści.
Zdol­no­ści inter­pre­to­wa­nia i prze­ży­wa­nia lite­ra­tury dane są tylko ludziom. Korzy­stajmy z nich.
Życzę miłych waka­cji z książką!

19 czerwca 2015|Biblioteka|

Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

W naj­bliż­szy wto­rek 23.06.15 o godz. 10 odbę­dzie się spo­tka­nie z Łuka­szem Wierz­bic­kim — pisa­rzem, auto­rem m.in. Afryki Kazika, Dziadka i niedź­wiadka. Będzie można zdo­być auto­graf! Ser­decz­nie zapra­szam i polecam.

Zwie­rzęta potra­fią być wspa­nia­łymi przy­ja­ciółmi,
a życie bywa znacz­nie cie­kaw­sze, niż wymy­ślone historie…”

18 czerwca 2015|Biblioteka|

Gościmy w naszej szkole studentki z zagranicy

W tym tygo­dniu (15–19 czerwca) gościmy w naszej szkole stu­dentki z zagra­nicy: Lisę z Hong­kongu oraz Hazel z Sin­ga­puru. Nasi ucznio­wie poznają ele­menty histo­rii, kul­tury, muzyki i geo­gra­fii Chin oraz Sin­ga­puru, a dodat­kowo mają moż­li­wość dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych w języku angielskim.

18 czerwca 2015|Klasa I, Klasa III, Klasa IV, Klasa IX, Klasa V, Klasa-VI|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015

18 czerwca 2015|Zapytania ofertowe|

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­nego 2014/2015 w PSChJK odbę­dzie się dnia 26 czerwca 2015 r. w godzinach:

klasy I –III godz. 8.30
klasy IVVI godz. 9.30
klasy VIIIX godz. 10.30

Ser­decz­nie zapraszamy!

16 czerwca 2015|Komunikaty|

Pożegnanie absolwentów

Ser­decz­nie zapra­szamy Peda­go­gów, Rodzi­ców i Sym­pa­ty­ków Szkoły Chó­ral­nej na uro­czy­stość z oka­zji zakoń­cze­nia edu­ka­cji w szkole uczniów klasy IX. Gościem spe­cjal­nym wie­czoru będzie zespół „Affa­bre Con­ci­nui”. Swoje umie­jęt­no­ści wokalne i instru­men­talne zapre­zen­tują także tego­roczni absolwenci.

Należy pod­kre­ślić, że po raz pierw­szy w dłu­giej i boga­tej histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego jej mury opusz­czą dziewczęta!

Ser­decz­nie zapraszamy […]

16 czerwca 2015|Z życia szkoły|

Zaproszenie na koncert

Mamy zaszczyt zapro­sić wszyst­kich miło­śni­ków muzyki na kon­cert zamy­ka­jący sezon arty­styczny 2014/2015 Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego i Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego.
Kon­cert odbę­dzie się w pią­tek, 19 czerwca 2015 r. o godzi­nie 18.00 w Auli UAM w Pozna­niu. Par­king dostępny od 15:30 do 19:00.
W pro­gra­mie zosta­nie wyko­nane dzieło Carla Orffa „Car­mina Burana”.

Wyko­nawcy:
Alek­san­dra Bor­kie­wicz – sopran
Vik­tor Priebe […]

11 czerwca 2015|Z życia szkoły|

Zaproszenie na “Piknik rodzinny”

11 czerwca 2015|Z życia szkoły|