NINATEKA – filmy, spektakle, koncerty

NINATEKA – filmy, spek­ta­kle, kon­certy. Oglą­daj i słu­chaj! Za darmo!

W Nina­tece znajdziesz:

ponad 5000 fil­mów i audy­cji o kul­tu­rze
nowe tematy i intu­icyjną nawi­ga­cję
filmy bez reklam, 98% dostęp­nych bezpłatnie

NINATEKA EDU to część NINATEKI prze­zna­czona tylko dla uczniów i nauczycieli.

To pierw­sza tego typu mul­ti­me­dialna biblio­teka edu­ka­cyjna w Pol­sce. Gro­ma­dzi nie tylko mate­riały audio­wi­zu­alne, które są świet­nym wpro­wa­dze­niem w świat […]

28 maja 2015|Biblioteka|

EGZMINY PROMOCYJNEZMIANA TERMINÓW !!!

CHÓR, ZESPOŁY WOKALNE CZERWIEC 2015 R.
PONIEDZIAŁEK, 8 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA IVCHÓR ( 17 uczniów zda­ją­cych)
( Komi­sja : p. J.Lehmann, p. D.Wojnowska, p. J. Krenz )
GODZ. 13:00 — KLASA V — CHÓR ( 11 uczniów zda­ją­cych )
( Komi­sja : p. J.Lehmann, p. D. Woj­now­ska, p. J.Krenz )
GODZ. 14:30 — KLASA VIII […]

Do kowalskiej zagrody

19 maja pierw­szo­kla­si­ści wybrali się na wycieczkę do kowal­skiej zagrody. Naj­pierw zwie­dzili loko­mo­ty­wow­nię w Śmi­glu i jeź­dzili dre­zyną ręczną, a póź­niej cią­gni­kiem dotarli do Klu­czewa. Tam cze­kał już na nich słodki poczę­stu­nek. Dzieci poznały zwy­czaje panu­jące w zagro­dzie, poma­gały przy codzien­nym obrządku gospo­dar­skim, oglą­dały pracę kowala. Spę­dziły „chwile z tra­dy­cjami” (pokaz przę­dze­nia wełny, wyra­bia­nie sera, […]

24 maja 2015|Klasa I|

Zastępstwo za panią Annę Gajewską

W dniach 19–22 maja 2015 r. nie­obecna będzie pani Anna Gajew­ska. W jej zastęp­stwie lek­cje w kla­sie II przeprowadzą:p. Aneta Nowak — Łoś, p. Woj­ciech Gorze­lanny i p. Janusz Maciejewski.

18 maja 2015|Komunikaty|

Program Mistrzowie Kodowania

Pro­gram Mistrzo­wie Kodo­wa­nia, dzięki pro­gra­mo­wa­niu, ma na celu roz­wi­jać w dzie­ciach umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­nego i  kre­atyw­nego myśle­nia, które potrzebne są nie tylko spe­cja­li­stom. Mistrzo­wie Kodo­wa­nia to nowa ini­cja­tywa w pol­skich szko­łach. Wię­cej można prze­czy­tać w raport “Nauka pro­gra­mo­wa­nia w szko­łach. Czas na upgrade — per­spek­tywa 2014.” do pobra­nia na stro­nie http://mistrzowiekodowania.pl/lekcje-programowania-w-polskich-szkolach/
W bie­żą­cym roku szkol­nym PSChJK po […]

16 maja 2015|Klasa V, Nasze osiągnięcia|

Konkursu języka angielskiego dla klasy III

25 maja 2015 roku odbędą się eli­mi­na­cje do kon­kursu języka angiel­skiego dla klasy III szkoły pod­sta­wo­wej. Finał odbę­dzie się 8 czerwca. Nagro­dami w kon­kur­sie są mię­dzy innymi oceny z języka angiel­skiego. Fina­li­ści otrzy­mają oceny BARDZO ŁADNIE, nato­miast zwy­cięzca otrzyma ocenę WSPANIALE.

Zachę­cam do udziału,
Pau­lina Pużak

15 maja 2015|Klasa III|

Materiały dodatkowe Incredible English

Wszyst­kich uczniów klas I – III zachę­cam do korzy­sta­nia z mate­ria­łów dodat­ko­wych do naszego pod­ręcz­nika. Na stro­nie https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=pl&selLanguage=pl można zna­leźć nie tylko pio­senki czy histo­ryjki, ale także słow­ni­czek obraz­kowy oraz gry dydak­tyczne roz­wi­ja­jące umie­jęt­no­ści języ­kowe.
Have fun and enjoy lear­ning English!

15 maja 2015|Klasa I, Klasa II, Klasa III|

Noc Muzeów

W nocy z soboty na nie­dzielę, 16 maja, trwać będzie w Pozna­niu Noc Muzeów. Poznań­skie pla­cówki zapra­szają zwie­dza­ją­cych od 17.00 do 1.00 w nocy.

Wstęp wszę­dzie wolny!

Na czym polega magia tego czasu?

Muzea ofe­rują bez­płatny dostęp do swo­ich zbio­rów, ale prze­cież to nie jest jedyny powód ocze­ki­wa­nia w dłu­gich kolej­kach na wej­ście. Odpo­wiedź jest pro­sta. W tę […]

13 maja 2015|Biblioteka|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

13 maja 2015|Zapytania ofertowe|

PESEL legitymacja

Pro­simy aby ucznio­wie zgła­szali się do sekre­ta­riatu z legi­ty­ma­cjami szkol­nymi, w któ­rych będą dopi­sane numery PESEL, zgod­nie z (Dz. U. z 2015 r. poz. 23).

12 maja 2015|Komunikaty|