Konkurs dla uczniów klasy 9

Jeden z dzie­się­ciu. Wokół lek­tur gim­na­zjal­nych.
W przed­dzień egza­mi­nów gim­na­zjal­nych, 20 kwiet­nia 2015 r., prze­pro­wa­dzi­łam wspól­nie z p. Agatą Moskal, polo­nistką uczącą klasę 9, kon­kurs ze zna­jo­mo­ści lek­tur. Został on ogło­szony w marcu, pisemne eli­mi­na­cje odbyły się 16.kwietnia. Kon­kurs prze­pro­wa­dzono w auli szkoły w obec­no­ści Dyrek­cji, a także uczniów klas gim­na­zjal­nych. W miłej atmos­fe­rze i konwencji […]

30 kwietnia 2015|Biblioteka, Klasa IX|

Zajęcia 6 maja 2015 r. z etyki nie odbędą się

Infor­mu­jemy, że w dniu 6 maja 2015 r. zaję­cia z etyki nie odbędą się z powodu nie­obec­no­ści nauczyciela.

29 kwietnia 2015|Komunikaty|

Lista kandydatów przyjętych do klasy I PSChJK na rok szkolny 2015/2016

27 kwietnia 2015|Klasa I, Z życia szkoły|

Lista kandydatów przyjętych do klasy VII PSChJK na rok szkolny 2015/2016

27 kwietnia 2015|Klasa VII|

Konkurs na maskę wenecką

Odbył się ogól­nosz­kolny i świe­tli­cowy kon­kurs na maskę wenecką. Oto wyróż­nione prace:

26 kwietnia 2015|Świetlica|

Wizyta ambasadora Tajwanu

14 kwiet­nia 2015 r., wspól­nie z przed­sta­wi­cie­lem Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, gości­li­śmy w naszej szkole amba­sa­dora Taj­wanu – pana Jacka K. C. Chianga oraz dyrek­tora Biura Gospo­dar­czego i Kul­tu­ral­nego Taipei w Pol­sce – pana Colina Kao. Wizyta wią­zała się z pla­no­wa­nym na jesień bie­żą­cego roku kon­cer­tem Chóru Chło­pię­cego z Taipei w Pozna­niu. W cza­sie spo­tka­nia przybliżyliśmy […]

22 kwietnia 2015|Z życia szkoły|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

22 kwietnia 2015|Zapytania ofertowe|

Konkurs matematyczny

Maks Mate­ma­tyczny edy­cja I jest zupeł­nie nową kon­cep­cją kon­kursu mate­ma­tycz­nego, która wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gie infor­ma­tyczne. Kon­kurs w znacz­nej czę­ści nie wymaga wie­dzy, ale umie­jęt­no­ści. Sta­nowi przede wszyst­kim inte­lek­tu­alną roz­rywkę w for­mie inter­ne­to­wych gier mate­ma­tycz­nych. Prze­zna­czony jest dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych od klasy 2, gim­na­zja­li­stów oraz uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, z podzia­łem na kate­go­rie wie­kowe. Orga­ni­zo­wany jest w […]

20 kwietnia 2015|Klasa III, Klasa IX, Nasze osiągnięcia|

XXVI Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Weronie – 8 – 11 kwietnia 2015

16 kwietnia 2015|Nasze osiągnięcia|

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

10 kwiet­nia 2015 r. nauczy­ciele sek­cji instru­men­tal­nej i sek­cji przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach meto­dycz­nych „Muzyka w kolo­rach tęczy-nauka teo­rii muzyki z wyko­rzy­sta­niem pomocy RYTMMELODIAKOLORACH”. Autorką pro­gramu, wyko­rzy­stu­ją­cego zapro­jek­to­wane przez sie­bie pomoce dydak­tyczne, jest p. Karo­lina Barań­czuk — nauczy­ciel dyplo­mo­wany, edu­ka­tor w Cen­trum Szko­le­nio­wym eduskrypt.pl. Zapre­zen­to­wane przez pro­wa­dzącą spo­soby wyko­rzy­sta­nia pomocy dydak­tycz­nych są […]

15 kwietnia 2015|Sekcja instrumentalna|