Sukces naszego ucznia

Michał Wój­cik z klasy 9 został fina­li­stą Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. To bar­dzo trudny, skła­da­jący się z trzech eta­pów kon­kurs. Jego uczest­nicy w eli­mi­na­cjach szkol­nych, rejo­no­wych i woje­wódz­kich musieli nie tylko wyka­zać się wie­dzą oby­wa­tel­ską, ale i eko­no­miczną oraz bar­dzo dobrą orien­ta­cją w bie­żą­cych wyda­rze­niach w Pol­sce i na świe­cie. Na eta­pie rejonowym […]

31 marca 2015|Klasa IX, Nasze osiągnięcia|

Zarządzenie dyrektora PSChJK z dnia 25.03.2015 r. w sprawie uczniów niezgłoszonych do świetlicy szkolnej

30 marca 2015|Komunikaty|

Pisanki

Przed świę­tami wiel­ka­noc­nymi dzieci w świe­tlicy deko­ro­wały pisanki róż­nymi tech­ni­kami.
Ucznio­wie klasy I deko­ro­wali pisanki tech­niką Mar­bling.
Pozo­stali ucznio­wie samo­dziel­nie wybie­rali mate­riały i spo­soby deko­ro­wa­nia pisanek.

27 marca 2015|Świetlica|

Konkurs na wielkanocny plakat

Przed świę­tami Wiel­ka­noc­nymi w świe­tlicy odbył się kon­kurs na pla­kat for­matu A0 pt.: „Pisanka wiel­ka­nocna”. Najładniejsze/najciekawsze praca została wybrana poprzez gło­so­wa­nie wszyst­kich dzieci. Pierw­sze miej­sce zajęła praca nr 6 i nr 20.

27 marca 2015|Świetlica|

Działalność szkoły w I semestrze roku szkolnego 2014–2015

25 marca 2015|Kronika wydarzeń|

Wybory Książek

Dnia 6 marca 2015 nasza szkoła wzięła udział w Ogól­no­pol­skich Wybo­rach Ksią­żek. Przed­sta­wi­ciele Samo­rządu Szkol­nego odwie­dzili wszyst­kie klasy i roz­dali karty do gło­so­wa­nia, które zostały wrzu­cone do rucho­mej urny.

Na 198 uczniów naszej szkoły oddano 140 waż­nych gło­sów. Wska­zano aż 128 tytu­łów, co świad­czy o wiel­kiej róż­no­rod­no­ści Waszych zain­te­re­so­wań czytelniczych.

Dzię­ku­jemy za udział.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o akcji zobacz […]

24 marca 2015|Biblioteka|

Zwycięstwo Poznańskiej Szkoły Chóralnej

Już po raz drugi w tym sezo­nie arty­stycz­nym zespół wokalny Akry­wima z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wyśpie­wał złoty laur. Pod­czas III War­szaw­skiej Wio­sny Chó­ral­nej – Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Chó­rów Szkół Muzycz­nych, jury pod prze­wod­nic­twem prof. Andrzeja Bana­sie­wi­cza z Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie wysłu­chało 25 pre­zen­ta­cji kon­kur­so­wych. Dziew­częta przy­go­to­wane przez Dorotę Woj­now­ską zdo­były złoty […]

23 marca 2015|Nasze osiągnięcia|

Powitanie wiosny

20.03. pierw­szo­kla­si­ści poże­gnali zimę. Z wio­senną pio­senką i kolo­ro­wym gaikiem wró­cili do klasy.

23 marca 2015|Klasa I|

Wolne lektury

Pole­cam stronę wolnelektury.pl
Wolne Lek­tury to biblio­teka inter­ne­towa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, któ­rej zasoby dostępne są cał­ko­wi­cie za darmo. W jej zbio­rach znaj­duje się 3254 utwo­rów, w tym wiele lek­tur szkol­nych zale­ca­nych do użytku przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej, które tra­fiły już do domeny publicz­nej. Wszyst­kie dzieła są odpo­wied­nio opra­co­wane – opatrzone […]

20 marca 2015|Biblioteka|

Konkurs “Kangur Matematyczny”

Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs „Kan­gur Mate­ma­tyczny” orga­ni­zo­wany jest przez Towa­rzy­stwo Upo­wszech­nia­nia Wie­dzy i  Nauk Mate­ma­tycz­nych Kan­go­urou Sans Fron­ti­ères. Patro­nat nad Kon­kur­sem spra­wuje Wydział Mate­ma­tyki i Infor­ma­tyki Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika. Kon­kurs adre­so­wany jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i śred­nich. Ma cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wego testu. Zada­nia oraz ter­min są usta­lane przez wła­dze sto­wa­rzy­sze­nia Kan­go­urou Sans Frontie‘res. Na roz­wią­za­nie testu […]

20 marca 2015|Klasa V, Klasa-VI, Nasze osiągnięcia|