IV  Międzyszkolny Turniej Sudoku dla uczniów klas IV — VI

W ponie­dzia­łek, 9 lutego 2015 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 65 im. Fran­ciszka Żwirki i  Sta­ni­sława Wigury odbył się IV  Mię­dzysz­kolny Tur­niej Sudoku dla uczniów klas IVVI. Tur­niej skła­dał się z dwóch eta­pów:
Eli­mi­na­cji — Uczest­ni­czy roz­wią­zy­wali, w wyzna­czo­nym przez orga­ni­za­tora cza­sie, trzy dia­gramy (dwa na pozio­mie łatwym i jeden na pozio­mie śred­nim). Do […]

15 lutego 2015|Klasa IV, Klasa V, Nasze osiągnięcia|

Karnawał — dzieci projektowały stroje

Kar­na­wał to czas wspa­nia­łej zabawy. Dzieci pro­jek­to­wały stroje na bal przebierańców.

 

14 lutego 2015|Świetlica|

Sukces Uli Bogackiej

Wielki suk­ces Uli Bogac­kiej, uczen­nicy IV klasy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego! Przy­go­to­wana przez Marzenę Micha­łow­ską, przy akom­pa­nia­men­cie Cze­sława Łyn­szy, zdo­była I miej­sce (ex aequo), na IX Regio­nal­nym Kon­kur­sie Na Wyko­na­nie Pio­senki “Lubimy Śpie­wać”! Ulka kon­ty­nu­uje dobrą passę. To już trze­cie zwy­cię­stwo uczen­nic Marzeny Micha­łow­skiej w tym kon­kur­sie. Wcze­śniej, w roku 2012, pod­czas VI edycji […]

9 lutego 2015|Klasa IV, Nasze osiągnięcia|