Dni otwarte w naszej Szkole

6 lutego i 6 marca zapraszamy o 16:30 na Dni Otwarte do naszej szkoły.

20 stycznia 2015|Klasa I|

Wojewódzki Konkursu Przedmiotowy – Matematyczny

Woje­wódzki Kon­kursu Przed­mio­towy – Mate­ma­tyczny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skiego składa się z trzech eta­pów: szkol­nego, rejo­no­wego woje­wódz­kiego. Kon­kurs obej­muje wie­dzę i  umie­jęt­no­ści zawarte w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej odpo­wied­niej dla danego poziomu kształ­ce­nia ogól­nego z mate­ma­tyki w szkole pod­sta­wo­wej posze­rzone o zagad­nie­nia szcze­gó­łowe omó­wione w regu­la­mi­nie. Na poszcze­gól­nych eta­pach kon­kursu ucznio­wie roz­wią­zują test kon­kur­sowy, który […]

15 stycznia 2015|Klasa V, Nasze osiągnięcia|