Szanowny Wychowanku, Absolwencie, Absolwentko
Droga Koleżanko i Kolego !

Mijają kolejne lata działalności Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.
To już 60 lat od czasu, kiedy nasz Dyrygent, Wychowawca i Przyjaciel prof. Jerzy Kurczewski powołał do życia jedyną jak dotąd w Polsce :

SZKOŁĘ CHÓRALNĄ

Jest to szczególna okazja do spotkania się w gronie Przyjaciół, Absolwentów, Wychowanków dzieła Profesora. Dzieła, które z powodzeniem i sukcesami , mimo czasami nieoczekiwanych zawirowań kontynuowali jako dyrektorzy szkoły: Jan Lehmann oraz od 2005 r. do dnia dzisiejszego mgr Krzysztof Wójcik wraz z gronem pedagogicznym, rodzicami, pracownikami szkoły.
Pamiętając miłą atmosferę wielu spotkań jubileuszowych, które dotąd przeżyliśmy w związku z działalnością Szkoły, jak i chórów, prosimy o przyjęcie zaproszenia do udziału w tegorocznych uroczystościach, które odbędą się w sobotę, 23 września 2017 r. w Poznaniu.

Przewidywany program obejmuje :

  • Uroczysty koncert galowy w Auli UAM , o godz. 18.00 z udziałem naszych absolwentów, m.in. Radosława Rydlewskiego, Adama Kutnego, Wojciecha Rasiaka, zespołów Affabre Concinui, Audiofeels, Jacka Sykulskiego, Przemysława Neumanna, Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Chóru Dziewczęcego PSCHJK, Chóru Kameralnego PSCHJK oraz…… Chóru Wychowanków i Absolwentów / do wspólnego śpiewania serdecznie zapraszamy /.
  • Wspólne spotkanie Wychowanków, Absolwentów, Grona Pedagogicznego ok. godz. 21.00 w siedzibie Szkoły Chóralnej przy ul. Cegielskiego 1 w Poznaniu

Koszt udziału w naszym spotkaniu wynosi 150 zł. W ramach tej kwoty każdy z uczestników otrzyma :

  • plakietkę identyfikacyjną
  • okolicznościowe wydawnictwo w formie elektronicznej na pendreivie
  • jeden bilet na koncert
  • okolicznościowe upominki

Ponadto w tej kwocie mieści się również koszt wspólnej kolacji.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu absolwentów prosimy o wypełnienie formularza on-line oraz wpłacenie kwoty na konto Fundacji „ Szkoła Chóralna Kurczewskiego” do dnia 8 września 2017 r., co  stanowić będzie potwierdzenie udziału w naszym Zjeździe . Ze względów organizacyjnych prosilibyśmy o dotrzymanie tego terminu.

 

 

Posiadając adresy e-mail będziemy mogli przesyłać szczegółowe informacje.
Konto Fundacji to : 63 1440 1387 0000 0000 0082 4675 z obowiązkowym dopiskiem :
„ Cegiełka na koncert jubileuszowy szkoły chóralnej ”

Zainteresowanych otrzymaniem większej liczby biletów na koncert galowy prosimy o zgłaszanie tego faktu w sekretariacie Szkoły, telefonicznie / 61 852 41 76 lub 61 53 22 58 / , osobiście, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 lub poprzez adres mailowy : kurczewski@info.com.pl
Będzie nam niezwykle miło spotkać się w możliwie najszerszym gronie Wychowanków i Absolwentów.
Licząc na niezawodny udział przesyłamy Tobie i Twoim bliskim serdeczne, chóralne pozdrowienia

Z wyrazami szacunku Dyrektor PSCHJK mgr Krzysztof Wójcik oraz Jan Lehmann

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego, ul. Cegielskiego 1
61 – 862 Poznań ; tel: 61 – 852 41 76, faks: 61 853 00 19
e-mail: kurczewski@info.com.pl

Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

„Muzyczne ABC – adło”

Roz­po­czy­namy je w dniu 4 października 2017 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę pio­se­nek, pod­stawy emi­sji głosu, ćwi­cze­nia ruchowe przy muzyce oraz grę na pro­stych instru­men­tach per­ku­syj­nych.
Zaję­cia roz­wi­jają muzyczne uzdol­nie­nia dzieci oraz przy­go­to­wują je do bada­nia przy­dat­no­ści w szko­łach arty­stycz­nych.
Będą się odby­wać w budynku naszej szkoły w każdą środę w godz. 16:15 – 17:00 oraz 17:15 – 18:00
Odpłat­ność za zaję­cia wynosi 80 zł za miesiąc, płatne z góry do 15 każdego miesiąca.
Zapisy z sekre­ta­ria­cie Szkoły przy ul. Cegiel­skiego 1, codzien­nie w godz. 8:00 – 15:00 oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie (pod nume­rem 852 – 41 – 76)

ZAPRASZAMY

60 LAT jubileusz popr

Aktualności

Kalendarium

listopad 2017

Opcje sortowania
1lisCały dzieńWszyst­kich Świętych(Cały dzień: środa)
4lisCały dzieńKon­cert w ramach pro­jektu „Nowowiejski-hołd Ojczyźnie”(Cały dzień: sobota)
13lisCały dzieńKon­cert z oka­zji Naro­do­wego Święta Niepodległości(Cały dzień: poniedziałek)
17lisCały dzieńObchody Dnia Patrona(Cały dzień: piątek)
22lis15:30Śród­o­kre­sowa rada pedagogiczna15:30
22lis17:30Zebra­nia z rodzicami17:30

Powiedzieli o nas

Szkoła unikalna w skali kraju, założona przez wielkiego Artystę i Pedagoga.
Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
Jedna z najlepszych tego typu placówek oświatowych w Polsce i Europie. (...) Szkoła, która nie tylko pozyskała niezachwianą pozycję lidera wśród środowisk edukujących młodzież, ale też zaowocowała pięknym kwiatem, jakim jest Poznański Chór Chłopięcy.
Jan Łukaszewski, Dyrygent chóru „Schola Cantorum Gedanensis”
Szkoła, która wykształciła wielu znakomitych śpiewaków. Dzięki jej wspaniałym wynikom Poznań, jako rodzinne miasto Szkoły, stał się również sławny.
Stefan Mikołajczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Informacje i komunikaty