Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

 „Muzyczne ABC – adło”

 Roz­po­czy­namy je w dniu 2 listo­pada 2016 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę pio­se­nek, pod­stawy emi­sji głosu, ćwi­cze­nia ruchowe przy muzyce oraz grę na pro­stych instru­men­tach perkusyjnych.

Zaję­cia roz­wi­jają muzyczne uzdol­nie­nia dzieci oraz przy­go­to­wują
je do bada­nia przy­dat­no­ści w szko­łach arty­stycz­nych.
Będą się odby­wać w budynku naszej szkoły
w każdą środę w godz. 16:00 – 16:45 oraz 17:00 – 17:45
Odpłat­ność za zaję­cia wynosi 80 zł za miesiąc,

płatne z góry do 15 danego miesiąca.

Zapisy w sekre­ta­ria­cie Szkoły przy ul. Cegiel­skiego 1, codzien­nie
w godz. 8:00 – 15:00 oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie (pod nume­rem 852 – 41 – 76).

ZAPRASZAMY

W dniach 09 – 15 grud­nia 2016 r. zapra­szamy wszyst­kich przy­ja­ciół Szkoły i miło­śni­ków muzyki for­te­pia­no­wej do naszej szkol­nej auli, gdzie od godz. 12.30 do 14.00 odby­wać się będą kon­certy naszych uczniów z klas IIVIII.

15 grud­nia, po zakoń­cze­niu czę­ści for­te­pia­no­wej wystąpi nasza wokalna ekipa, która w kwiet­niu 2017 roku wyru­szy na Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Wokalny do Vra­bli (Sło­wa­cja). W jej wyko­na­niu usły­szymy reper­tuar przy­go­to­wy­wany na ten pre­sti­żowy konkurs.

14 grud­nia miło nam będzie gościć Pań­stwa w pięk­nej Sali Lubrań­skiego poznań­skiego UAM. O godz. 18.30 ucznio­wie i nauczy­ciele PSChJK wystą­pią w nastro­jo­wych jaseł­kach wypeł­nio­nych zna­nymi kolę­dami w róż­nych opracowaniach.

18 grud­nia od godz. 17.00 nasz Chór Kame­ralny, pod czujną dyrek­cją Pani Laury Stie­ler i Pana Łuka­sza Matu­sika, oraz Chór Dziew­częcy, wraz z nie­za­stą­pioną dr Dorotą Woj­now­ską, wyko­nają naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy dla Zespołu Daw­ców Szpiku. Całość wyda­rze­nia do podzi­wia­nia na Placu Wolności.

Aktu­al­no­ści

Kalen­da­rium

czer­wiec 2017

Opcje sor­to­wa­nia

Brak wyda­rzeń

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego