Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2016/2017 dla klas:

I-III godzina 9.00

IV-VI godzina 9.30

VII-IX godzina 10.00

1 wrze­śnia 2016 r., aula szkoły

Bada­nia lekar­skie 29 sierp­nia 2016 r., od godziny 8.00
Posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej 29 sierp­nia 2016 r., godzina 10.00
Pierw­sza pomoc przed­me­dyczna 29 sierp­nia 2016 r., godzina 12.00

Kurs BHP i PPOŻ 30 sierp­nia 2016 r., godzina 10.00
Szko­le­nie z zakresu obsługi dzien­nika elek­tro­nicz­nego 30 sierp­nia 2016 r., godzina 13.00

Aktu­al­no­ści

Kalen­da­rium

wrze­sień 2016

Opcje sor­to­wa­nia

Brak wyda­rzeń

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego