BAROK-PLAKAT.
Uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­nego dla klas:

I –III godz. 9.00

IV-VI godz. 10.00

VIIIX godz. 11.00

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na uro­czy­stość poże­gna­nia absol­wen­tów Szkoły Chó­ral­nej do Sali Bia­łej UM Pozna­nia, 23 czerwca 2016 r., na godzinę 17.00.

Aktu­al­no­ści

Kalen­da­rium

lipiec 2016

Opcje sor­to­wa­nia

Brak wyda­rzeń

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego