Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

 „Muzyczne ABC – adło”

 Roz­po­czy­namy je w dniu 2 listo­pada 2016 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę pio­se­nek, pod­stawy emi­sji głosu, ćwi­cze­nia ruchowe przy muzyce oraz grę na pro­stych instru­men­tach perkusyjnych.

Zaję­cia roz­wi­jają muzyczne uzdol­nie­nia dzieci oraz przy­go­to­wują
je do bada­nia przy­dat­no­ści w szko­łach arty­stycz­nych.
Będą się odby­wać w budynku naszej szkoły
w każdą środę w godz. 16:00 – 16:45 oraz 17:00 – 17:45
Odpłat­ność za zaję­cia wynosi 80 zł za miesiąc,

płatne z góry do 15 danego miesiąca.

Zapisy w sekre­ta­ria­cie Szkoły przy ul. Cegiel­skiego 1, codzien­nie
w godz. 8:00 – 15:00 oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie (pod nume­rem 852 – 41 – 76).

ZAPRASZAMY

W dniach 09 – 15 grud­nia 2016 r. zapra­szamy wszyst­kich przy­ja­ciół Szkoły i miło­śni­ków muzyki for­te­pia­no­wej do naszej szkol­nej auli, gdzie od godz. 12.30 do 14.00 odby­wać się będą kon­certy naszych uczniów z klas IIVIII.

15 grud­nia, po zakoń­cze­niu czę­ści for­te­pia­no­wej wystąpi nasza wokalna ekipa, która w kwiet­niu 2017 roku wyru­szy na Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Wokalny do Vra­bli (Sło­wa­cja). W jej wyko­na­niu usły­szymy reper­tuar przy­go­to­wy­wany na ten pre­sti­żowy konkurs.

14 grud­nia miło nam będzie gościć Pań­stwa w pięk­nej Sali Lubrań­skiego poznań­skiego UAM. O godz. 18.30 ucznio­wie i nauczy­ciele PSChJK wystą­pią w nastro­jo­wych jaseł­kach wypeł­nio­nych zna­nymi kolę­dami w róż­nych opracowaniach.

18 grud­nia od godz. 17.00 nasz Chór Kame­ralny, pod czujną dyrek­cją Pani Laury Stie­ler i Pana Łuka­sza Matu­sika, oraz Chór Dziew­częcy, wraz z nie­za­stą­pioną dr Dorotą Woj­now­ską, wyko­nają naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy dla Zespołu Daw­ców Szpiku. Całość wyda­rze­nia do podzi­wia­nia na Placu Wolności.

Sza­nowny Wycho­wanku, Absol­wen­cie, Absol­wentko
Droga Kole­żanko i Kolego !

Mijają kolejne lata dzia­łal­no­ści Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego.
To już 60 lat od czasu, kiedy nasz Dyry­gent, Wycho­wawca i Przy­ja­ciel prof. Jerzy Kur­czew­ski powo­łał do życia jedyną jak dotąd w Polsce :

SZKOŁĘ CHÓRALNĄ

Jest to szcze­gólna oka­zja do spo­tka­nia się w gro­nie Przy­ja­ciół, Absol­wen­tów, Wycho­wan­ków dzieła Pro­fe­sora. Dzieła, które z powo­dze­niem i suk­ce­sami , mimo cza­sami nie­ocze­ki­wa­nych zawi­ro­wań kon­ty­nu­owali jako dyrek­to­rzy szkoły: Jan Leh­mann oraz od 2005 r. do dnia dzi­siej­szego mgr Krzysz­tof Wój­cik wraz z gro­nem peda­go­gicz­nym, rodzi­cami, pra­cow­ni­kami szkoły.
Pamię­ta­jąc miłą atmos­ferę wielu spo­tkań jubi­le­uszo­wych, które dotąd prze­ży­li­śmy w związku z dzia­łal­no­ścią Szkoły, jak i chó­rów, pro­simy o przy­ję­cie zapro­sze­nia do udziału w tego­rocz­nych uro­czy­sto­ściach, które odbędą się w sobotę, 23 wrze­śnia 2017 r. w Poznaniu.

Prze­wi­dy­wany pro­gram obejmuje :

  • Uro­czy­sty kon­cert galowy w Auli UAM , o godz. 18.00 z udzia­łem naszych absol­wen­tów, m.in. Rado­sława Rydlew­skiego, Adama Kut­nego, Woj­cie­cha Rasiaka, zespo­łów Affa­bre Con­ci­nui, Audio­fe­els, Jacka Sykul­skiego, Prze­my­sława Neu­manna, Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego, Chóru Dziew­czę­cego PSCHJK, Chóru Kame­ral­nego PSCHJK oraz…… Chóru Wycho­wan­ków i Absol­wen­tów / do wspól­nego śpie­wa­nia ser­decz­nie zapraszamy /.
  • Wspólne spo­tka­nie Wycho­wan­ków, Absol­wen­tów, Grona Peda­go­gicz­nego ok. godz. 21.00 w sie­dzi­bie Szkoły Chó­ral­nej przy ul. Cegiel­skiego 1 w Poznaniu

Koszt udziału w naszym spo­tka­niu wynosi 150 zł. W ramach tej kwoty każdy z uczest­ni­ków otrzyma :

  • pla­kietkę identyfikacyjną
  • oko­licz­no­ściowe wydaw­nic­two w for­mie elek­tro­nicz­nej na pendreivie
  • jeden bilet na koncert
  • oko­licz­no­ściowe upominki

Ponadto w tej kwo­cie mie­ści się rów­nież koszt wspól­nej kola­cji.
Osoby zain­te­re­so­wane udzia­łem w spo­tka­niu absol­wen­tów pro­simy o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza on-line oraz wpła­ce­nie kwoty na konto Fun­da­cji „ Szkoła Chó­ralna Kur­czew­skiego” do dnia 8 wrze­śnia 2017 r., co  sta­no­wić będzie potwier­dze­nie udziału w naszym Zjeź­dzie . Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­li­by­śmy o dotrzy­ma­nie tego terminu.

 

 

Posia­da­jąc adresy e-mail będziemy mogli prze­sy­łać szcze­gó­łowe infor­ma­cje.
Konto Fun­da­cji to : 63 1440 1387 0000 0000 0082 4675 z obo­wiąz­ko­wym dopi­skiem :
„ Cegiełka na kon­cert jubi­le­uszowy szkoły chóralnej ”

Zain­te­re­so­wa­nych otrzy­ma­niem więk­szej liczby bile­tów na kon­cert galowy pro­simy o zgła­sza­nie tego faktu w sekre­ta­ria­cie Szkoły, tele­fo­nicz­nie / 61 852 41 76 lub 61 53 22 58 / , oso­bi­ście, codzien­nie od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8.00 – 15.00 lub poprzez adres mailowy : kurczewski@info.com.pl
Będzie nam nie­zwy­kle miło spo­tkać się w moż­li­wie naj­szer­szym gro­nie Wycho­wan­ków i Absol­wen­tów.
Licząc na nie­za­wodny udział prze­sy­łamy Tobie i Twoim bli­skim ser­deczne, chó­ralne pozdrowienia

Z wyra­zami sza­cunku Dyrek­tor PSCHJK mgr Krzysz­tof Wój­cik oraz Jan Lehmann

KONTAKTORGANIZATOREM:

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego, ul. Cegiel­skiego 1
61 – 862 Poznań ; tel: 61 – 852 41 76, faks: 61 853 00 19
e-mail: kurczewski@info.com.pl

Aktu­al­no­ści

Kalen­da­rium

lipiec 2017

Opcje sor­to­wa­nia

Brak wyda­rzeń

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego