Aktu­al­no­ści

Kalen­da­rium

maj 2016

Opcje sor­to­wa­nia
6majCały dzień VI Warsz­taty chó­ralne dla dyry­gen­tów “Chó­ralne Abe­ca­dło”(Cały dzień: pią­tek)
23majCały dzieńRewia “Miłość Ci wszystko wyba­czy” oraz “Poezja — ina­czej”(Cały dzień: ponie­dzia­łek)
31majCały dzieńKon­cert wokalny w wyko­na­niu uczniów p. Marzeny Micha­łow­skiej(Cały dzień: wto­rek)

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego