rekrutacja_2018

  1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego pobierz
  2. O Szkole Chóralnej pobierz
  3.  Informacje dla Rodziców pobierz
  4.  Wniosek do pobrania pobierz

 

Sztandar jest jednym z najważniejszych symboli szkoły. Składa się z płata, drzewca i głowicy.

Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 100 na 110 cm koloru czerwonego po stronie głównej i niebieskiego po stronie odwrotnej, obszyta obustronnie wzdłuż obwodu srebrną taśmą. Trzy krawędzie płata sztandaru (poza krawędzią przewidzianą do mocowania na drzewcu) obszyte są srebrną frędzlą długości 5 cm. Wszystkie hafty wykonane są ręcznie specjalną nicią, zwaną szychem.

Główna strona płata, czyli awers, nawiązuje do symboliki naszej Ojczyzny. W jego centralnej części znajduje się godło państwowe, wizerunek orła białego. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenie do najwyższego lotu i gotowość do pokonywania wszelkich trudności. Orzeł jest haftowany srebrnym szychem, zaś jego korona, dziób i szpony złotym szychem.

Awers sztandaru (fot. R. Szymański)

Awers sztandaru (fot. R. Szymański)

Na odwrotnej stronie płata sztandaru, na rewersie, umieszczone jest logo szkoły, nawiązujące do tego, co w naszej szkole jest ważne - śpiewu chóralnego. Są tu trzy rozśpiewane twarze uczniów i uczennic. Koliście dookoła logo wyhaftowana została nazwa: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego. Logo i nazwa szkoły są haftowane srebrnym szychem.

Rewers sztandaru (fot. R. Szymański)

Rewers sztandaru (fot. R. Szymański)

Drzewce wykonane z jasnego toczonego drewna o długości 230 cm jest dwudzielne, łączone metalową tuleją i zakończone głowicą. Głowicę sztandaru stanowi wizerunek orła, umieszczony na podstawie w kształcie kuli.

Sztandar szkoły jest dla całej jej społeczności symbolem Polski i Narodu, Małej Ojczyzny, miejsc bliskich uczniom. Od tej chwili będzie łączył uczniów PSChJK obecnych z tymi, którzy do niej przybędą za kilka czy kilkanaście lat. Rangę sztandaru podniosła ceremonia jego poświęcenia.
Szkoła występuje ze sztandarem podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów, Święto Patrona, święta narodowe oraz inne uroczyste apele.

Niezwykły honor i wyróżnienie spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Są to uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniający się odpowiednią postawą etyczną i kulturą osobistą. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. Sztandar powinno się otaczać czcią i oddawać należne mu honory.

Poczet sztandarowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Poczet sztandarowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Szczegóły dotyczące udziału sztandaru w uroczystościach oraz zachowanie pocztu sztandarowego w różnych sytuacjach zawarte są w dokumencie uchwalonym przez Radę Pedagogiczną 20 października 2017 r. pt.: Ceremoniał szkolny z udziałem pocztu sztandarowego.

Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego będą przechowywane w zamkniętej gablocie obok wejścia do sekretariatu szkoły i gabinetów dyrekcji.


Hymn Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

„Zgodnym chórem, bracia” - L. Spohr
Zgodnym chórem, bracia, pieśń niesiemy wam,
tę co z serca wiedzie do radości bram.
Niech ze wszystkich stron zabrzmi pieśni ton,
niech ze wszystkich stron zabrzmi pieśni ton.
Kto chce tu po pracy mile spędzić czas,
niechaj zgodnym chórem śpiewa z nami wraz.
Niechaj brzmi jak dzwon naszej pieśni ton
niechaj brzmi jak dzwon naszej pieśni ton.

Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

„Muzyczne ABC – adło”

Roz­po­czy­namy je w dniu 4 października 2017 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę pio­se­nek, pod­stawy emi­sji głosu, ćwi­cze­nia ruchowe przy muzyce oraz grę na pro­stych instru­men­tach per­ku­syj­nych.
Zaję­cia roz­wi­jają muzyczne uzdol­nie­nia dzieci oraz przy­go­to­wują je do bada­nia przy­dat­no­ści w szko­łach arty­stycz­nych.
Będą się odby­wać w budynku naszej szkoły w każdą środę w godz. 16:15 – 17:00 oraz 17:15 – 18:00
Odpłat­ność za zaję­cia wynosi 80 zł za miesiąc, płatne z góry do 15 każdego miesiąca.
Zapisy z sekre­ta­ria­cie Szkoły przy ul. Cegiel­skiego 1, codzien­nie w godz. 8:00 – 15:00 oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie (pod nume­rem 852 – 41 – 76)

ZAPRASZAMY

Badanie przydatności odbędzie się 29 maja 2018 r. (wtorek) od godziny 16.00.

Z A P R A S Z A M Y !!!!

Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów i wszyst­kich ,
któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy z zespo­łem wokal­nym, chóralnym.

na

VIII WARSZTATY CHÓRALNE „CHÓRALNE ABECADŁO”
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO
11 MAJA 2018 R. ; GODZ. 10 : 00

Wykła­dow­cami będą :

Prof. dr hab. Krzysz­tof Szy­dzisz
– Dyry­gent i peda­gog wokalny,
Aka­de­mia Muzyczna– Byd­goszcz
Chór Kame­ralny Uni­wer­sy­tetu UAM w Poznaniu,

Prof. dr hab. Mag­da­lena Wdo­wicka — Mac­kie­wicz,
– Dyry­gent i peda­gog wokalny,
Aka­de­mia Muzyczna w Pozna­niu
Chór Kame­ralny „Dysonans”

mgr Jacek Sykul­ski
– kom­po­zy­tor, dyry­gent,
Poznań­ski Chór Chło­pięcy – Poznań

KOORDYNATOR WARSZTATÓW : JAN LEHMANN ; kon­takt : janekleh@gmail.com ; komórka : 602 348 004

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje wraz z kartą zgło­sze­nia (pobierz).

rekrutacja_2018_ulotka 8_latka

Aktualności

Więcej aktualności

Kalendarium

maj 2018

Opcje sortowania
1majCały dzieńŚwięto Pracy(Cały dzień: wtorek)
2majCały dzieńDzień Flagi(Cały dzień: środa)
3majCały dzieńŚwięto Kon­sty­tu­cji 3 Maja(Cały dzień: czwartek)
11majCały dzieńVIII Warsztaty Chóralne „Chóralne Abecadło”(Cały dzień: piątek)
16majCały dzień„Bajki” przedstawienie muzyczno-teatralne scenariusz i reżyseria J. Szabla(Cały dzień: środa)
18majCały dzieńSzkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej przygotowanie konkursu E. Zhyga(Cały dzień: piątek)
22majCały dzieńSzkolny konkurs z kształcenia słuchu dla uczniów klas I-III(Cały dzień: wtorek)
24maj - 25Cały dzieńSzkolny konkurs z kształcenia słuchu dla uczniów klas I-III(Cały dzień)
29majCały dzień„Od juniora do seniora” - koncerty w wykonaniu nowego zespołu działającego(Cały dzień: wtorek)
30majCały dzieńTer­min infor­mo­wa­nia uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach końcoworocznych(Cały dzień: środa)
31majCały dzieńBoże Ciało(Cały dzień: czwartek)

Powiedzieli o nas

Szkoła unikalna w skali kraju, założona przez wielkiego Artystę i Pedagoga.
Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
Jedna z najlepszych tego typu placówek oświatowych w Polsce i Europie. (...) Szkoła, która nie tylko pozyskała niezachwianą pozycję lidera wśród środowisk edukujących młodzież, ale też zaowocowała pięknym kwiatem, jakim jest Poznański Chór Chłopięcy.
Jan Łukaszewski, Dyrygent chóru „Schola Cantorum Gedanensis”
Szkoła, która wykształciła wielu znakomitych śpiewaków. Dzięki jej wspaniałym wynikom Poznań, jako rodzinne miasto Szkoły, stał się również sławny.
Stefan Mikołajczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Informacje i komunikaty