Sza­nowni Rodzice!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dziecko do wzię­cia udziału w popo­łu­dnio­wych zaję­ciach muzyczno – rucho­wych dla dzieci 5 – 7 let­nich pod nazwą

 „Muzyczne ABC – adło”

 Roz­po­czy­namy je w dniu 2 listo­pada 2016 r.
W ramach zajęć pro­wa­dzo­nych przez naszych nauczy­cieli pro­po­nu­jemy naukę pio­se­nek, pod­stawy emi­sji głosu, ćwi­cze­nia ruchowe przy muzyce oraz grę na pro­stych instru­men­tach perkusyjnych.

Zaję­cia roz­wi­jają muzyczne uzdol­nie­nia dzieci oraz przy­go­to­wują
je do bada­nia przy­dat­no­ści w szko­łach arty­stycz­nych.
Będą się odby­wać w budynku naszej szkoły
w każdą środę w godz. 16:00 – 16:45 oraz 17:00 – 17:45
Odpłat­ność za zaję­cia wynosi 80 zł za miesiąc,

płatne z góry do 15 danego miesiąca.

Zapisy w sekre­ta­ria­cie Szkoły przy ul. Cegiel­skiego 1, codzien­nie
w godz. 8:00 – 15:00 oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie (pod nume­rem 852 – 41 – 76).

 

ZAPRASZAMY

Aktu­al­no­ści

Kalen­da­rium

paź­dzier­nik 2016

Opcje sor­to­wa­nia

Brak wyda­rzeń

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego